Kontakty / Poruchy a havárie

Vzory právnych titulov a tlačových zostáv PKS

Aktuálna pre bytové domy, v ktorých si vlastníci nezriadili spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Zobraziť vzor
Súčasť Zmluvy o výkone správy. V uvedenom rozhodnutí je uvedený spôsob rozpočítavania nákladov za plnenie a služby na jednotlivé byty a nebytové priestory.
Zobraziť vzor
Rozhodnutia vlastníkov musia byť vykonané transparentne a v súlade so zmluvou o výkone správy, zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a ostatných súvisiacich predpisov.
Zobraziť vzor
Aktuálna pre tie spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré sa chcú nechať zastupovať pri zabezpečení správy domu.
Zobraziť vzor
Súčasť Mandátnej zmluvy. V uvedenom rozhodnutí je uvedený spôsob rozpočítavania nákladov za plnenie a služby na jednotlivé byty a nebytové priestory.
Zobraziť vzor
Výška preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv ako aj výška zálohových platieb za plnenia a služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru je uvedená v Mesačnom predpise platieb, ktorý vydáva PKS.
Zobraziť vzor
PKS eviduje uhradené preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv a platby za plnenia a služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru.
Zobraziť vzor
PKS eviduje príjmy a výdaje finančných prostriedkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv.
Zobraziť vzor
V súlade s ustanovenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, ako aj v súlade s ustanoveniami Zmluvy o výkone správy, resp. Mandátnej zmluvy, vyhotovuje PKS ročné vyúčtovania nákladov za plnenia a služby spojené s užívaním bytov alebo nebytových priestorov
Zobraziť vzor