Logo PKS
Kontakty / Poruchy a havárie

DOMOV

Miesto kam patríme a kde sa cítime bezpečne.

Domov, to sú aj ľudia, s ktorými ho zdieľame.

Domov treba opatrovať a chrániť...

Spoločenské zmeny po roku 1989 priniesli, o. i. aj transformáciu vlastníctva bytového fondu. Byty a nebytové priestory v bytových domoch boli postupne prevádzané do osobného vlastníctva ich nájomcov. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sa stali zároveň podielovými spoluvlastníkmi spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení tohto domu. Súčasne s prevodom vlastníckych práv k bytom, resp. nebytovým priestorom a podielom k spoločným častiam domu a spoločným zariadeniam domu prešlo na nadobúdateľov právo ale aj povinnosť zabezpečiť SPRÁVU DOMU.

Na správu domu sa zriaďuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou - SPRÁVCOM ...


Správca je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu. Činnosť správcu môže byť vykonávaná len podľa zákona.


Pri výbere správcu domu je veľmi dôležité, aby si vlastníci bytov a nebytových priestorov vybrali profesionálneho správcu, ktorý má dostatočné skúsenosti so spravovaním bytových domov, je administratívne a technicky schopný operatívne riešiť potreby vlastníkov bytov a nebytových priestorov, poskytuje servis v oblasti účtovníctva a financií a ovláda všetky právne a technické predpisy.


PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ, spol. s r.o. je zapísaná v registri správcov vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky pod č. 56.