Logo PKS
Kontakty / Poruchy a havárie

Výber právnych noriem súvisiacich so správou nehnuteľností

Uvedené právne normy si môžete prevziať na stránkach: SLOV-LEX.sk


182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len "zákon") je základná právna norma upravujúca oblasť správy bytových domov

40/1964 Zb. Občianský zákonník

Občianský zákonník je nadradená právna norma k zákonu. Právne vzťahy, ktoré neupravuje zákon sa riadia ustanoveniami Občianského zákonníka

116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov upravuje právne vzťahy súvisiace s nájmom a podnájmom NEBYTOVÝCH priestorov

656/2004 Z. z. o energetike ...

""

276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach ...

""

657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

""

Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z.

o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

Vyhláška ÚRSO č. 630/2005 Z. z.

ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

Vyhláška ÚRSO č. 328/2005 Z. z.

ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ...

""

Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z. z.

ktorou sa ustanovujú a ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodávanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia