Kontakty / Poruchy a havárie

Výber právnych noriem súvisiacich so správou nehnuteľností

Uvedené právne normy si môžete prevziať na stránkach: SLOV-LEX.sk

Vyhlášky

Ministerstvo hospodárstva SR č. 503/2022 Z. z.

ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla

Ministerstvo hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z.

o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z.

ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

Ministerstvo životného prostredia SR č. 397/2003 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodávanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z.

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia