Kontakty / Poruchy a havárie

Ako vybaviť...

Na tomto mieste uvádzame niekoľko základných situácií, s ktorými sa môžete stretnúť v rámci bývania a užívania bytov a nebytových priestorov


§4 Zákona: Vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru v dome sa nadobúda
§5 Zákona: Zmluva o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome

POSTUP

 • Uzatvorte Zmluvu o prevode vlastníctva bytu (odporúčame obrátiť sa na osoby odborne spôsobilé - notári, advokáti a iné odborne spôsobilé osoby...)
 • Pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra požiadajte správcu (PKS) o vydanie vyhlásenia (častou chybou je, že absenciu vyhlásenia zmuvné strany zistia až pri podaní návrhu na vklad do katastra...)
 • Stiahnite si a vyplňte Odovzdávajúci a preberajúci protokol
 • Zmluvu o prevode (kópia), Návrh na vklad (kópia) a Odovzdávajúci a preberajúci protokol (originál) odovzdajte na Odd. PREDPISU a PLATIEB v PKS.
 • V prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú na inom termíne odovzdania a prevzatia prevádzanej nehnuteľnosti ako je dátum nadobudnutia právnych účinkov vkladu, vykonáme zmenu vlastníckeho práva k dátumu dohodnutému zmluvnými stranami.

POSTUP

 • Pri každej stavebnej úprave v byte alebo nebytovom priestore odporúčame nechať si vypracovať odborne spôsobilou osobou Statický posudok
 • Podľa rozsahu stavebnej úpravy si stiahnite a vyplňte príslušný formulár
 • Pred podaním žiadosti sa obráťte na PREVÁDZKOVO-TECHNICKÉ odd. PKS
 • PKS Vám vydá vyjadrenie, ktoré bude prílohou Vašej žiadosti na príslušný stavebný úrad.

POSTUP

 • Položky mesačného predpisu platieb (IBA ZÁLOHOVÉ PLATBY) je možné upraviť:
  • úpravou na presnú sumu
  • úpravou kritérií (napr. úpravou počtu osbôb užívajúcich byt alebo NP, príp. úpravou predpokladaného množstva vody...)
 • Pochopiteľne, ZVÝŠENIE kritéria alebo sumy nepodlieha kontrole
 • Zníženie predpísanej zálohovej platby (kritéria alebo sumy) musí zohľadňovať skutočnú spotrebu služby alebo plnenia v predchádzajúcom období napr.:
  • zníženie počtu skutočne bývajúcich, resp. osôb užívajúcich byt alebo nebytový priestor musí byť overené Zástupcom vlastníkov, príp. dvomi vlastníkmi bývajúcich na rovnakom poschodí a v rôznych bytoch alebo NP
  • znížiť predpokladanú spotrebu studenej pitnej vody možno iba do výšky mesačného priemeru za posledné obdobie, alebo v prípade zníženia počtu bývajúcich, resp. osôb užívajúcich byt alebo nebytový priestor