§ 4 Zákona: Nadobúdanie vlastníctva

  1. Vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru v dome sa nadobúda
    1. na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome s vlastníkom domu alebo s právnickou osobou, ktorá má právo hospodárenia k domu, s vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru,
    2. na základe zmluvy o výstavbe domu, vstavbe alebo nadstavbe,
    3. dedením,
    4. rozhodnutím štátneho orgánu. *)
  2. Byt alebo nebytový priestor v dome môže byť vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, v podielovom spoluvlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
*) § 132 Občianskeho zákonníka.