Kontakty / Poruchy a havárie
28.01.2020

Uvádzame najzákladnejšie zmeny a doplnenia zákona č. 182/1993 Z. z . o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

Celý legislatívny proces si môžete prečítať v Detailoch návrhu zákona

§ 2 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Domovým poriadkom sa rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome schválený súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome, pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku.“.
Odôvodnenie:
Podľa návrhu zákona môžu vlastníci bytov a nebytových priestorov prijať domový poriadok. Domový poriadok je bežnou súčasťou života vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Preto je potrebné do textu zákona doplniť aj obsah takéhoto domového poriadku, pretože jeho definícia nebola doteraz zákonom upravená. Domový poriadok by mohol upravovať napr. pravidlá dodržiavania nočného pokoja, pokoja počas dní pracovného pokoja alebo pracovného voľna, podmienok bezpečného bývania, zásady chovania zvierat v bytoch a nebytových priestoroch v dome alebo užívania balkónov, lodžií a terás. Predmetom úpravy v domovom poriadku môžu byť aj sankcie, ktoré sa však individualizujú podľa charakteru pravidiel a zásad v konkrétnom bytovom dome. Sankcie by mali byť primerané povahe a závažnosti porušenia schváleného pravidla v domovom poriadku.
V § 9 ods. 3 druhej vete sa slová „500 eur“ nahrádzajú slovami „vo výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia“.
Plné znenie § 9 ods. 3:
„(3) Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky. Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň vo výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.“.
Odôvodnenie:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv. Výšku preddavku určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Ide o variabilnú položku, ktorá sa identifikuje v závislosti od dodaných plnení, výšky spoluvlastníckeho podielu a užívateľského rozhrania. Napriek svojej variabilite je možné preddavok kedykoľvek presne číselne určiť a aj pri zmene výšky preddavku, násobok sa navrhuje počítať vždy k aktuálnemu mesiacu. Zverejňovanie zoznamu „neplatičov“ s podmienkou dosahovania aspoň 500 eur nezohľadňuje individuálne vlastnosti bytového domu, bytu, nebytového priestoru a spoločných častí a spoločných zariadení, príslušenstva a pozemku, ktoré sú rozhodujúcimi faktormi pri určovaní výšky nedoplatku.
V § 14b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona15c) v spoločných častiach bytového domu.“.
Odôvodnenie:
...