Logo PKS
Kontakty / Poruchy a havárie

DOMOV

Miesto kam patríme a kde sa cítime bezpečne.

Domov, to sú aj ľudia, s ktorými ho zdieľame.

Domov treba opatrovať a chrániť...

Spoločenské zmeny po roku 1989 priniesli, o. i. aj transformáciu vlastníctva bytového fondu. Byty a nebytové priestory v bytových domoch boli postupne prevádzané do osobného vlastníctva ich nájomcov. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sa stali zároveň podielovými spoluvlastníkmi spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení tohto domu. Súčasne s prevodom vlastníckych práv k bytom, resp. nebytovým priestorom a podielom k spoločným častiam domu a spoločným zariadeniam domu prešlo na nadobúdateľov právo ale aj povinnosť zabezpečiť SPRÁVU DOMU.

Správu domu môžu vlastníci bytov a nebytových priestorov zabezpečiť tak, že si na správu domu zriadia spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo zveria bytový dom do správy právnickej alebo fyzickej osobe – SPRÁVCOVI.


Pri výbere správcu domu je veľmi dôležité, aby si vlastníci bytov a nebytových priestorov vybrali profesionálneho správcu, ktorý má dostatočné skúsenosti so spravovaním bytových domov, je administratívne a technicky schopný operatívne riešiť potreby vlastníkov bytov a nebytových priestorov, poskytuje servis v oblasti účtovníctva a financií a ovláda všetky právne a technické predpisy.