Kontakty / Poruchy a havárie

DOMOV

Miesto kam patríme a kde sa cítime bezpečne.
Domov, to sú aj ľudia, s ktorými ho zdieľame.

Domov treba opatrovať a chrániť...

Pri výbere správcu domu je veľmi dôležité, aby si vlastníci bytov a nebytových priestorov vybrali profesionálneho správcu, ktorý má dostatočné skúsenosti so spravovaním bytových domov, je administratívne a technicky schopný operatívne riešiť potreby vlastníkov bytov a nebytových priestorov, poskytuje servis v oblasti účtovníctva a financií a ovláda všetky právne a technické predpisy.
PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ, s.r.o. je zapísaná v registri správcov vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky pod č. 56.
Spoločenské zmeny po roku 1989 priniesli, o. i. aj transformáciu vlastníctva bytového fondu. Byty a nebytové priestory v bytových domoch boli postupne prevádzané do osobného vlastníctva ich nájomcov. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome sa stali zároveň podielovými spoluvlastníkmi spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení tohto domu. Súčasne s prevodom vlastníckych práv k bytom, resp. nebytovým priestorom a podielom k spoločným častiam domu a spoločným zariadeniam domu prešlo na nadobúdateľov právo ale aj povinnosť zabezpečiť SPRÁVU DOMU.
Správu domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy - SPRÁVCA. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom.
Správcom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu; správca, ktorý spravuje bytové domy, musí spĺňať aj podmienky podľa Zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Poskytujeme komplexné služby v oblasti správy nehnuteľností, najmä bytových domov (cca 60 bytových domov) ale vykonávame aj správu v komplexoch nebytových priestorov.
PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ, spol. s r.o. bola založená na sklonku roka 2002 avšak jej zástupcovia vykonávali správu bytových domov už od roku 2000 ešte ako fyzické osoby.
Podieľame sa na zabezpečení financovania obnôv nehnuteľností prostredníctvom komerčných bankových úverov, zabezpečujeme čerpanie podpôr zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR, v mene našich klientov zabezpečujeme čerpanie dotácií alebo aj podpôr z iných programov ako sú napr. úverové linky SLOVSEFF alebo MUNSEFF.
Zoznam správcov bytových domov na internete
Zobraziť
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Zobraziť
Obchodný register na internete
Zobraziť
Živnostenský register na internete
Zobraziť
Povrdenie, že DÚ neeviduje daňové nedoplatky voči PKS
Zobraziť
Povrdenie, že PKS plní odvodové povinnosti
Zobraziť
Potvrdenia o tom, že zdrovotné poisťovne neevidujú pohľadávky voči PKS
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Zobraziť
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Zobraziť
Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s.
Zobraziť
Potvrdenie (konkurz a reštrukturalizácia)
Zobraziť
Potvrdenie (exekúcia)
Zobraziť